Bob Skelton aka “the minmi magster”

Bob Skelton aka "the minmi magster"

Masonic Lodge Tomalpin No.253 suppling some light entertainment for the night with the Bush Poet Bob Skelton aka “the minmi magster”